Bodrum Haberleri
gzt

SAYIŞTAYDAN BELEDİYE GIDA A.Ş İÇİN ”İFLAS” AÇIKLAMASI

Bodrum Yerel Haber

0 58

SAYIŞTAYDAN BELEDİYE GIDA A.Ş İÇİN ”İFLAS” AÇIKLAMASI

Bodrum Belediyesi Bağımsız Meclis üyeleri. düzenledikleri basın toplantısı Bodrum gündemini sarsacak Sayıştay’ın 41 sayfalık Bodrum Belediyesi A.Ş ile ilgili raporu açıkladılar.

Açıklamayı yapan Şakir Acıkgòz Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı; Bodrum GIDA A.Ş. 2017 yılına ilişkin Ekim 2018 de tamamlanan ve sunulan Denetim Raporuna göre, GIDA AŞ. nin FAALİYETİNE DEVAM ETMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMEDİĞİNDEN İFLASI GEREKMEKTEDİR şeklinde tespit yapılmıştır. Şöyle ki; -GIDA AŞ.nın iflasını açıklamadan önce, Saygıdeğer Bodrumlu hemşerilerimizin şunu bilmesinde yarar vardır. -2014 yılı Mart ayı Mahalli idareler seçiminden bugüne kadar,”BELEDİYEYİ YÖNETEN BAŞKAN VE CHP’li MECLİS ÜYELERİ, MUHALEFET MECLİS ÜYELERİ OLARAK BİZLERİN,DÖRT YILDIR GIDA A.Ş.yi DENETLEMESİNE İZİN VERMEMİŞLERDİR”.

Bizler, Belediye meclisi toplantılarında, denetim ve bütçe komisyon raporlarında, Bodrum Belediyesine ait olan Bodrum Gıda. AŞ. nin Bodrum Belediyesin kamburu olduğunu, , Bodrum belediyesine ait olan Bodrumun en gözde noktalarında bulunan Cafe-Restaurantları kira bedeli ödemeden işletmesine rağmen, her yıl nasıl zarar ettiğini, Giderlerini dahi karşılayamayan Gıda.A.Ş ye Bodrum belediyesine her yıl borç verdiğini, Meclis toplantılarında, denetim komisyonunda, bütçe komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza, Gıda A.Ş.nin ticari kayıtları incelenmek üzere istenmesine rağmen,bir türlü Gıda A.Ş.nin ticari defterleri veya envanteri verilmemiştir. Belediyenin şirketi olan, her yıl milyonlarca kar etmesi beklenen bir şirketin, her yıl milyonlarca zarar etmesine rağmen muhalefet meclis üyelerinin denetiminden uzak tutulması çok ciddi şaibeleri de ortaya çıkarmıştır. Ve gelinen noktada, Sayıştay Deneti Raporunda GIDA AŞ.ni borç yükü altında bulunup, varlığını devam ettirmesini mümkün olmadığın ve iasının istenmesini yerinde olduğu tespit edilmiştir.. Bizlere yıllardır Belediye Gıda AŞ ile ilgi belge vermeyen Bodrumu yönetenlerin bu tutumunu da Bodrumlu hemşerilerimizin taktirine bırakıyoruz.

KIRK BİR SAYFALIK SAYIŞTAY RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Şirketin mali yapısına bakıldığında, özellikle son yıllarda sürekli zarar ettiği ve dolayısıyla sermayesinin azaldığı, bozulan mali yapısının Bodrum Belediyesinden sermaye artırımı yoluyla telafi edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Şirketin bahsi geçen zararları Bodrum Belediyesince alınan meclis kararları ile sermaye artırımı/belediyeden kaynak aktarımı yoluyla finanse etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Şirket, zarar sebebiyle kuruluşundan bu yana 13 kez sermaye artışına gitmek zorunda kalmıştır. -Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş.’nin varlıklarının alacaklı durumda olanlara yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmediği ve “borca batık” durumda olduğu tespit edilmiş iken yönetim kurulunun şirketin iası talebinde bulunmadığı tespit edilmiştir. -Bunun dışında borca batık olma durumunun tespiti halinde yönetim kurulunca şirketin iasının istenmesi gerekir. Yapılan incelemede, şirket adına şirketin mali iş ve işlemlerini yürüten yeminli mali müşaviri tarafından 6102 sayılı TTK’nın 376 ncı maddesi gereğince 22.05.2017 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik Raporu düzenlendiği anlaşılmıştır. Raporun “2. Şirketin Öz Varlığının ve Sermayenin Varlığını Koruyup Korumadığının Tespiti” başlıklı kısmında şirketin sermayesinin 32.658.250,00 TL ve geçmiş yıl zararlarının ise 53.680.773,06 TL olduğundan hareketle şirketin borca batık durumda olduğu tespit edilmiştir. -Sonuç olarak; şirket yönetim kurulunun şirketin iasının istenmesi hususunda kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilmektedir. -Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş. tarafından yapılan bazı alımların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak ihalesiz yapıldığı tespit edilmiştir. -Şirketin Envanter Defterinin Mevzuatın Öngördüğü Bilgiyi İçermemesi;Şirketin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa (TTK) göre tutulması zorunlu defterlerden olan envanter defteri bulundurmasına karşın, envanter defterinde şirket envanterine ilişkin (demirbaşlar, mal ve malzeme, makine teçhizat cihaz vb.) bilgilerin yer almadığı, bunun yerine bilanço ve gelir tablosuna yer verildiği tespit edilmiştir. -Şirketin Zarar Ettiği Dönemlere İlişkin Zararı gizlemek adına, şirketin elde etmediği gelirden dolayı sadece vergi incelemesinden kaçınmak amacıyla belli dönemler için Matrah Artışına Gidilmesi. -Zararı az göstermek için,Tek düzen hesap planında hatalı kayıt yapmışlar. VUK/353/6.mad.göre cezası 5.700.TL ) -Şirketin genel mali durumuna bakıldığında yıllar itibariyle gelirlerinin giderlerini karşılamaktan son derece uzak olduğu ve vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borçlarının da ödenmediği görülmekte iken, Bodrum Belediyesine ilişkin harcamaların şirketten karşılanmasının anlaşılır bir tarafı olmadığı değerlendirilmektedir. -Bodrum Belediyesinin Kendi Mülkiyetinde veya Tasarrufu Altında Bulunmayan Bazı Taşınmazlar İçin Şirkete Katma Değer Vergisi Tahakkuk Ettirmesi yasaya açıkça aykırıdır. -Şirketin gelirleri giderlerini karşılamazken ve batık durumda olmasına rağmen, Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş. ,Şirketin son 4 yıl içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapmış olduğu yardım ve bağış tutarı 965.567,39 TL olup, yıllar itibariyle başta kar/zarar durumu olmak üzere içinde bulunduğu finansal durum son derece kötü iken; çeşitli kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunmasının her şeyden önce şirket mali durumu ile izah edilecek bir durum değildir. -Şirketin yönetenlerin ve muhasebecileri tarafından sadece 2015 yılında Yapılan hatalı işlem sonucu şirketin ödediği gecikme faizi toplamı 38.900.TL dir. Kısaca basiretsiz kişilerin ihmal ve kusuru nedeniyle bir yılda 38.900.TL Şirket faiz ödemek durumunda kalmıştır. -Şirketin Yüksek Tutarda Vergi ve Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Bulunması.. Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş.’nin çok yüksek tutarlarda vergi borcu ve aynı zamanda sosyal güvenlik prim borcu olmak üzere TOPLAM; 44 MİLYON TL bulunduğu tespit edilmiş olup, bunlar için gerek 6736 ve gerekse 7020 sayılı yapılandırma kanunlarına başvurmakla birlikte, şirketin gelirleri dikkate alındığında bu borcun geri döndürülemez mahiyette olduğu tespit edilmiştir. Vergi Borcu Toplamı SGK Borcu Toplamı Toplam Borç Şirket Gelirleri (Dönemsel) Devlete Olan Toplam Borcun Gelire Oranı % 208,41 olup, Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere şirketin sadece devlet kurumlarına olan toplam borcu 44 milyon TL olup, bu tutar şirketin geçmiş cirolarının her birinden yaklaşık 1,5 ve/veya 2 kat civarında daha yüksektir. Dolayısıyla şirketin borcunun şirketin işletme satışları ile karşılanmasının mümkün olmadığı açık bir şekilde görülmektedir.

41 SAYFALIKK SAYIŞTAY DENETİM RAPONU BASIN MUNSAPLARINA VERECEĞİZ

Bodrumlu hemşerilerimiz raporu okuyunca, Bodrum Belediyesinin geldiği vahametin boyutunu daha iyi anlayacaktır. Bodrum Belediyesinin resmi rakamlara göre borcu 250 milyona yakın olup, Belediye şirketinin borcu ise şu anda 100 milyondan fazladır. Toplam; 350 MİLYON resmi borç vardır. Yüzmilyon borç ile devir alınan Bodrum Belediyesi ,kalıcı hiçbir hizmet üretilmeden 350 milyon borca batırılmıştır. Kasten yapsanız bunu başaramazsınız. -Bodrum Belediyesine ait bir kamu şirketi durumunda olan Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.’nin bu kadar borç yükü olmasına karşın uygulanan yanlış politikalarla devam etmesinin profesyonel yönetim anlayışı ile Türk Ticaret Kanununun basiretli bir tüccar gibi hareket edilmesi hükümlerine uygun olmadığı ve yönetilmediği kesindir.. -Bodrum Belediyesinin ve Gıda AŞ.nin geldiği durum üzüntü vericidir. Basiretsiz yönetimin ağır sonuçlarına Bodrum halkı, özellikle 300 den fazla personeli olan Gıda A.Ş. personeli katlanmak zorunda değildir.

Sayıştay raporunda belirtildiği üzere, Dört yıldır,bazı bilgileri gizlemek için Belediye meclisinde defalarca sermaye artışına gidilmiş olup, yapılan sermaye artışlarının tamamına , Sayıştay raporunda açıklanan gerekçelerle, bağımsız meclis üyeleri olarak RED oyu verdik. CHP’li Bodrum belediye başkanı ve Meclis üyeleri ise tamamına KABUL oyu verdi. -04.07.2014tarihli 127 sayılı meclis kararı ile 15 milyon sermaye artırımına gidilmiş olup, bu oylamada, borca batık bir şirket için sermaye artırımı riski ve mağduriyetleri artırır diyerek itiraz ettik ,şerh düştük ve red oyu verdik. CHP li tüm meclis üyeleri ise kabul oyu verdi. Gelinen nokta ortadadır. Burada kusurlu kimdir? Sizsiniz, Bodrumu yöneten sizlersiniz.. Bunu da mı, doğaya, Allaha bağlayacağız Kusurlu hepimiziz diyeceğiz.

Bizi kahreden dört yıldır kasten yapmış gibi iflasa sürüklenen Belediye şirketinin Ticari Defter ve kayıtlarının ısrarlı taleplerimize rağmen bizden gizlenmesi, denetimden kaçırılmasıdır. Eğer gizlenmese, Belediyenin özellikle mali yapısı Meclis üyelerinin denetimine açık olsaydı, iflasa sürüklenme durumu belki birkaç yıl önce tespit edilecek, gündeme gelecek, el birliği ile profesyonel yönetim anlayışı ve doğru politikalarla şirketin varlığı devam ettirilecek, bu kadar personel ve Bodrum halkı mağdur edilmeyecekti. -Dört yıldır bir türlü kurumsallığı sağlayamayan Belediyenin, şirketinin kurumsal olması beklenemez. Ancak yine de sormak durumundayız, şirkete altından kalkamayacak derecede borca batıran, açık manipülasyonlarla kayıtlarda oynama yapıp, kasten hatalı kayıt giren kişiler hakkında yetkililer bir işlem yapmış mıdır.?

Üzüntüyle bildirmek istiyoruz ki, Sayıştay raporuyla sabit olmak üzere, MAALESEF BODRUM BELEDİYESİ VE BELEDİYE GIDA AŞ. Resmi olarak 350 MİLYON borca batırılarak, İFLAS ETTİRİLMİŞTİR. Gayri resmi borcu ile ilgili rakam telaffuz etmek istemiyoruz. -Bağımsız Meclis üyeleri olarak bu aşamadan sonra, yapılması gereken yol ve yöntemlerle ilgili öneri ve çalışmalarımızı Bodrum Belediye meclisinde Bodrumlu hemşerilerimizle paylaşacağız. -Sevgili Bodrumlu hemşerilerimiz, emin olan bu felaket , Allah’tan değil, Bodrum’u yöneten insanlardan geldi. Taktiri sağduyulu Bodrumlu hemşerilerimize bırakıyoruz.

gzt
Yorumlar
Loading...
%d blogcu bunu beğendi: